Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Pembangunan Usahawan

Pembangunan Usahawan

LATAR BELAKANG

Jabatan Pembangunan Usahawan berperanan dalam melahirkan usahawan berdaya maju di kalangan warga peneroka khususnya generasi baharu FELDA. Perlaksanaan gerak kerja pembangunan usahawan adalah selaras dengan strategi dan teras FELDA yang kedua iaitu mewujudkan “Warga Peneroka Menjadi Golongan Berpendapatan Pertengahan Menjelang Tahun 2020.” Modus operandi pemasaran produk keluaran usahawan FELDA ke pasaran domestik dan antarabangsa adalah  melalui Outlet Sawari FELDA, Hypermarket Tempatan dan Program Eksport  (EIBU). Pelbagai aktiviti non-farm dilaksanakan bagi menambah pendapatan warga peneroka dalam bidang  keusahawanan yang terdiri dalam bidang:-
•    Pertanian
•    Akuakultur
•    Ternakan
•    Perkhidmatan
•    Perniagaan
•    Perusahaan
•    Kraftangan

OBJEKTIF

i.    Menggiatkan usaha melahirkan usahawan di kalangan komuniti peneroka khususnya golongan generasi baharu FELDA melalui Program Keusahawanan.
ii.    Mengoptimumkan  penggunaan sumber sedia ada untuk aktiviti  keusahawanan  
iii.    Meningkatkan      pengetahuan      dan      kemahiran     melalui      latihan keusahawanan.
iv.    Memperkasakan tadbir urus koperasi-koperasi di rancangan.
v.    Mengenal  pasti  projek-projek  baru  yang  boleh  diceburi,  berpotensi  dan berdaya saing di dalam rancangan.
vi.    Meluaskan   rangkaian   pemasaran      bagi produk-produk usahawan FELDA.
vii.    Meningkatkan produktiviti dan kualiti produk melalui penggunaan teknologi baru dan inovasi.
viii.    Mengadakan  kerjasama  dengan  agensi  luar bagi mendapatkan  kepakaran khidmat nasihat, kursus dan dana melalui konsep National Blue Ocean Strategy (NBOS).

FUNGSI DAN PERANAN

1.        PEMBANGUNAN EKONOMI
IBU PEJABAT WILAYAH RANCANGAN
a)       Melahirkan usahawan di kalangan generasi baharu melalui program Peningkatan Pendapatan Pengusaha (3Ps) seperti: a.    Program Inkubator b.    Program Hold Hands b)      Meningkatkan pendapatan usahawan FELDA melalui jualan korporat, hypermarket, eksport dan outlet Sawari ke pasaran tempatan dan luar negara. c)       Mengenalpasti peluang perniagaan bagi pasaran tempatan & luar negara d)      Mempromosikan dan menguruskan pemasaran produk usahawan e)       Menjalin Kerjasama Secara National Blue Ocean Strategik (NBOS) dengan Agensi f)        Pembangunan Koperasi i.         Membantu memberi pendedahan dan menawarkan peluang perniagaan baru kepada koperasi. ii.        Menyelaras kerjasama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Maktab Kerjasama Malaysia a)     Membuat penilaian peserta yang layak b)     Mengemukakan senarai produk usahawan yang berpotensi c)     Memaklumkan respond pasaran terhadap produk kepada pengusaha d)     Memastikan produk dapat dihasilkan dalam tempoh masa yang dipersetujui e)      Memaklum maklumat program yang ditawarkan oleh agensi kepada pengurus rancangan f)        Memastikan koperasi dirancangan menjalankan perniagaan baru & menyertai latihan yang dimaklumkan oleh ibu pejabat a)      Mengenalpasti generasi baru yang berpotensi b)    Mengenalpasti produk yang boleh memberi keuntungan dan pasaran yang baik c)    Mengenalpasti produk baru pengusaha d)    Menjadi perantara bagi pengusaha dan pihak wilayah e)    Mewar-warkan tawaran program yang dilaksanakan oleh agensi f)      Memberi khidmat nasihat dan memantau aktiviti perniagaan koperasi dirancangan & mengenalpasti peserta daripada Ahli Lembaga Koperasi (ALK) untuk menyertai latihan oleh Ibu Pejabat
2.        PENGURUSAN
IBU PEJABAT WILAYAH RANCANGAN
a)       Anugerah Usahawan FELDA Melaksanakan Sesi penilaian Anugerah Usahawan FELDA (AUF) peringkat kebangsaan b)       SIUF Mengurus kutipan serta menganalisa Dana & Pinjaman SIUF serta berhubung dengan agensi pembiayaan luar   seperti: a.       AGROBANK b.       PUNB c.       INSKEN c)       Kewangan Mengurus, mengawal, menganalisa dan memantau bajet keseluruhan jabatan, projek & wilayah serta hal ehwal berkaitan audit dan kewangan d)       Sumber Manusia Mengenalpasti keperluan, serta melaksanakan latihan petugas dan hal ehwal berkaitan sumber manusia e)       Laporan Menyelaraskan laporan wilayah dan menyediakan laporan keseluruhan jabatan a)       Melaksanakan penilaian AUF di peringkat wilayah b)       Memastikan Kutipan SIUF dilaksanakan dan menyalurkan informasi yang ditawarkan oleh agensi pembiayaan luar c)       Memantau bajet & hal ehwal kewangan di peringkat wilayah d)       Menyusul serta menjalankan latihan petugas di peringkat wilayah dan hal ehwal berkaitan sumber manusia e)       Menyelaraskan laporan rancangan & menyediakan laporan wilayah a)       Mengenalpasti & mencadangkan calon AUF b)       Membuat kutipan kembali SIUF & Mengenalpasti pengusaha yang layak mendapat bantuan agensi luar c)       Mengenalpasti & mencadangkan keperluan latihan petugas d)       Memberikan maklumat dan data serta menyediakan laporan usahawan e)       Mengemaskini Sistem Laporan Usahawan (SEIS) secara bulanan sebelum 25 hari bulan setiap bulan & SLIS (SIUF)
 3.        KHIDMAT
IBU PEJABAT WILAYAH RANCANGAN
a)       Program Synergy Entrepreneur Enhancement Day (SEED) / Simposium & Ekspo Usahawan FELDA (SIMEX 2017) Menetapkan pengisian program dan memastikan program dilaksanakan. b)       Buletin Usahawan Menyediakan format lengkap buletin usahawan untuk edaran kepada wilayah dan rancangan c)       Latihan Keusahawanan Mengaturkan latihan keusahawan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan usahawan    d)       Pusat Pengeluaran FELDA Menaiktaraf premis   ke arah akreditasi perindustrian (Good Manufacturing Practises (GMP) & Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di:- a.       Pusat Pembungkusan Makanan Setempat (PPMS) b.       Pusat Tenun Pahang FELDA (PTPF) c.       Kompleks Industri Makanan FELDA (KIMF) e)       Pusat Industri Ringan FELDA (PIRF) Memastikan perusaahan pengusaha di PIRF mengikut syarat sewaan yang ditetapkan f)         Menaiktaraf produk bagi memenuhi kehendak pasaran g)       Pembangunan Produk Kraf Membangunkan produk kraf ke arah komersial melalui khidmat latihan dan tenaga pakar serta agensi luar. h)       Pembangunan Asas Tani       Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan usahawan Asas Tani terutamanya Generasi baru & menjalinkan Kerjasama dengan agensi luar seperti:- a.       Kementerian Asas Tani (MOA) b.       MARDI c.       FAMA i)         Homestay FELDA       Mempromosikan homestay FELDA melalui         kerjasama dengan agensi pelancongan.    a)    Mengatur lokasi, mendapatkan peserta usahawan atau syarikat yang terlibat. b)    Memastikan buletin diedarkan di pejabat wilayah dan outlet sawari. c)    Memantau kemajuan projek dan melapor ke Ibu Pejabat. d)    Mengenalpasti usahawan dan produk yang berpotensi untuk mendapat persijilan & membuat kutipan sewaan kafeteria & gelanggang futsal di KIMF. e)    Membuat pemantauan dan kutipan sewaan premis perniagaan di PIRF f)      Memantau pengeluaran produk mengikut standard yang ditetapkan g)    Kenalpasti usahawan yang berpotensi untuk dimajukan. h)       Membuat penilaian peserta yang layak i)         Mengenalpasti dan menyenarai pendek calon usahawan dan projek yang layak untuk memohon a)    Mencalonkan peserta dalam kalangan usahawan. b)    Edaran buletin diedarkan ke setiap pejabat rancangan. c)    Memberi khidmat nasihat kepada usahawan & petugas. - - f)      Membantu ibu pejabat / wilayah dengan memberi maklumat dan data dari masa ke semasa g)    Memantau kesinambungan projek-projek usahawan kraf di rancangan. h)    Mencalonkan serta memberi bimbingan kepada usahawan tani untuk diketengahkan i)      Mewujudkan jawatankuasa homestay
 

PROGRAM UTAMA

Tumpuan utama jabatan bagi tahun 2017 ialah seperti berikut:
1.    Program Inkubator Bagi Pembangunan Usahawan Generasi Baharu.
Program ini merupakan platform untuk melahirkan usahawan baru dalam bidang pemprosesan makanan seperti mee kuning dan pastry dengan keperluan modal yang kecil untuk memulakan perniagaan.  Mekanisma pembelajaran secara praktikal diterapkan di samping teori berkaitan asas perniagaan yang merangkumi aspek pemasaran, costing, peralatan dan bahan mentah.
2.    Anugerah Usahawan FELDA (AUF)
Mesyuarat Lembaga telah meluluskan supaya FELDA mengadakan Anugerah Usahawan FELDA (AUF)  mulai tahun 2010 selaras dengan saranan Y.A.B Perdana Menteri Malaysia supaya FELDA muncul sebagai pusat pengeluaran makanan berskala besar melalui projek Gedung Makanan Negara. Pemilihan calon AUF dan penilaian jawatankuasa peringkat wilayah dijalankan pada tahun 2017. Perlaksanaan penilaian  oleh panel hakim dan majlis penganugerahan pemenang utama akan diberikan semasa di Hari Peneroka peringkat Kebangsaan tahun 2018.
3.    Perlaksanaan Program Synergy Entrepreneur Enhancement Day (SEED)
Program Synergy Entrepreneur Enhancement Day (SEED)  merupakan platform kepada usahawan FELDA untuk mendapatkan jaringan perniagaan antara usahawan sedia ada dan agensi luar. Program turun padang ini juga dilaksanakan di semua peringkat wilayah sebagai usaha untuk mengenalpasti isu atau masalah yang dihadapi oleh pengusaha di samping mengenalpasti usahawan sedia ada atau baharu yang masih belum berdaftar dengan FELDA dan promosi produk usahawan.
4.    Program pembangunan usahawan secara National Blue Ocean Strategy (NBOS)
Menjalinkan Kerjasama antara FELDA dan rakan strategik atau agensi terlibat seperti Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLW), (Agrobank,PUNB, INSKEN & SME CORP) secara kreatif dan sistematik untuk mewujudkan program usahasama yang berpotensi  tinggi dengan penggunaan kos yang minima.  
5.    Hold Hands Programmes
Hold-Hands Programmes atau program  mentor–mentee diwujudkan  bagi memberi peluang kepada usahawan sedia ada dengan generasi baharu berkongsi pengalaman dan memberi bimbingan kepakaran dalam pelbagai bidang keusahawanan. Program engangement ini menghubungkan antara usahawan sedia ada yang bertindak sebagai (mentor) dengan generasi baharu (mentee) Mekanisma perlaksanaan adalah melalui pembekalan peralatan dengan ikatan kontrak secara sewa beli.
6.    Menyediakan Latihan /Seminar Keusahawanan Bagi Meningkatkan Penyertaan Warga Peneroka Dalam Aktiviti Non- Farm.
Latihan keusahawanan bertujuan memberi pendedahan berterusan mengenai bidang keusahawanan berdasarkan tujuh kategori keusahawanan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan usahawan terutamanya Generasi Baharu FELDA. Ianya juga memberi pendedahan dan peluang kepada generasi baharu menjana pendapatan sampingan menerusi aktiviti keusahawanan.  
7.    Meningkatkan Perolehan Koperasi Peneroka
Menggalakkan anggota Lembaga koperasi melengkapkan ilmu pengetahuan dari segi pengurusan, perundangan dan perniagaan kini. Koperasi disyor supaya mempelbagaikan aktiviti didalam dan diluar rancangan dan bertindak sebagai pengedar atau agen kepada SAWARI serta produk pengusaha FELDA yang berpotensi untuk dipasarkan.
8.    Memperkukuhkan Pemasaran Produk di Pasaran Domestik & Antarabangsa
Memasarkan produk keluaran usahawan FELDA di pasaran domestik melalui saluran outlet SAWARI, hypermarket, hotel,pelanggan korporat, dan Pusat Transformasi Bandar (UTC).Produk yang mendapat permintaan yang tinggi dipasaran tempatan akan dinilai untuk dieksport. Produk pengusaha yang terpilih akan ditambah nilai  mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pasaran antarabangsa.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOP